Видано аванс постачальникам

Облік розрахунку з постачальниками

Розрахунки з постачальниками

1. Укладання договору, надання рахунку фактури, оплата товару та послуг по готівковому або безготівковому рахунку, оприбуткування товару згідно накладної (від постачальника) а послуг актом виконаних робіт.

2. Постачальник надає податкову накладну по першій події.

Підприємства країни можуть використовувати 371 рахунок а можуть 631. Залежно від розміру підприємства та форми звітності яку воно подає підприємство може прийняти рішення не використовувати або використовувати 371 субрахунок(розрахунки за виданими авансами) під час обліку з виданими авансами. Тобто використовувати 631 субрахунок(розрахунки з вітчизняними постачальниками). Аналогічно можуть не використовувати рахунок 681(розрахунки за отриманими авансами) під час обліку операцій отриманих авансів. Тобто використовувати 361. Головне щоб при цьому показники фінансової звітності залишалися точними і достовірними.

1. Підприємство використовує для відображення авансу 371 субрахунок.

Відображено на податковий кредит ПДВ – 600

ОПРИБУТКУВАННЯ МАТЕРІАЛУ – 3000

644 631 СПИСАННЯ ПДВ – 600

631 371 здійснення заліку авансу – 3600

2. Підприємство не використовує 371 а 631.

Підприємство здійснило попередню оплату за товари на суму 1200 гривень у тому числі ПДВ. Підприємство веде облік виданих авансів на 371 субрахунку. Зробити відповідні бухгалтерські проводки.

Підприємство оприбуткувало на склад раніше оплачені товари.

Зробити відповідні проводки

644 631 200 –грн

Підприємство без попередньої оплати за документами постачальника отримало сировину на 2500 у тому числі ПДВ . зробити проводки

201 631 2500– гривень

641 631 416.7 — гривень ПДВ

Підзвітною особою отримано аванс на відрядження у розмірі 500 гривень розмір добових становить 120 гривень термін відрядження три дні. До авансового звіту додані білети на проїзд на суму 200 гривень в тому числі ПДВ. Оплата за готель 2 доби становить 360 гривень з ПДВ. Скласти авансовий звіт та зробити проводки.

641 372 93.3 грн

Підзвітній особі видано аванс з каси на закупівлю матеріалів на суму 700гривень . до авансового звіту підзвітна особа додала чек на суму 648.80 в тому числі ПДВ. Оформити авансовий звіт. Зробити проводки та перевірити чи всі підтверджуючі документи надала підзвітна особа.

Підприємство отримало з банку у касу 10 000гривень, з них 1000 видано на аванс відрядження підзвітній особі, 200 гривень на закупівлю мшп другій підзвітній особі, 5 000 на зарплату, 1800 розрахунки з постачальником. Ліміт каси 200 гривень. Підприємство не є платником ПДВ.

На початок дня сальдо початкове підприємства 122 500. З них основні засоби 100 000, статутний капітал 120 000, товарів на складі 2 000, каса 500, поточний рахунок 20 000, розрахунки з робітниками кредиторська заборгованість 2 300, розрахунки з постачальникамикредиторська заборгованість 200. Обороти за день склали:

1. Оприбутковано та оплачено товар з р\р на 3 000

2. Прийнято готівку в касу на суму 4 000

3. Виплачено аванс підзвітній особі на відрядження 1 000

4. Погашена заборгованість по зарплаті 2 300

5. Видано кошти підзвітній особі з каси на закупівлю товару 300

Облік розрахунків за авансами виданими та отриманими;

Підприємство може одержувати аванс від покупців у рахунок майбутніх поставок продукції або здійснювати авансові платежі постачальникам та підрядникам.

Розрахунки за авансами виданими обліковують на субрахунку 371 «Розрахунки за виданими авансами». За дебетом субрахунку 371 відображають видачу авансу, а за кредитом — його зарахування. Записи роблять у такому порядку:

1) видано аванс постачальнику або підряднику: дебет субрахунку 371, кредит рахунку 31 «Рахунки в банках»;

2) одержано від постачальника виробничі запаси: дебет рахунку 20 «Виробничі запаси», кредит рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»;

3) зараховано раніше виданий аванс постачальнику: дебет рахунку 63 і кредит субрахунку 371.

Розрахунки за авансами одержаними обліковують на субрахунку 681 «Розрахунки за авансами одержаними». При одержанні авансів під поставку матеріальних цінностей або під виконання робіт, а також суми попередньої оплати покупцями і замовниками рахунків постачальників за продукцію і виконані роботи запис роблять за дебетом рахунку 31 і кредитом субрахунку 681. При зарахуванні одержаного авансу: дебет субрахунку 681 і кредит рахунку 36.

Субрахунок 681 «Розрахунки за авансами одержаними» використовується для відображення операцій з отримання авансів від покупця відповідно до умов договору.

Аналітичний облік авансів отриманих ведеться по кожному окремому кредитору.

Можливо виділити три типових проведення на цьому рахунку:

-Кошти, одержувані підприємством від покупців (замовників) в якості авансів (попередніх оплат) відображаються за дебетом рахунка обліку грошових коштів (30 «Каса» або 31 «Рахунок у банку», -) та кредитом рахунка 681 «Розрахунки за авансами одержаними».

— Кошти, отримані підприємством в якості авансів (попередніх оплат), зараховані при поставці покупцям готової продукції (товарів) або при пред’явленні замовникам двосторонньо підписаного акта виконаних робіт (наданих послуг) відображаються за дебетом рахунка 681 «Розрахунки за авансами одержаними» і кредитом рахунку 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками ».

— Повернення неоприбуткованих підприємством (або надміру сплачених покупцем або замовником) авансів відображається за дебетом рахунка 681«Розрахунки за авансами одержаними» і кредитом рахунка грошових коштів (30 «Каса» або 31 «Рахунок у банку», — в залежності від форми їх виплати).

Якщо підприємство не використовує субрахунок 681 «Розрахунки за авансами одержаними» , то кошти, одержувані підприємством від покупців (замовників) в якості авансів (попередніх оплат) відображаються за дебетом рахунка обліку грошових коштів (30 «Каса» або 31 «Рахунок у банку», -) та кредитом рахунка 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками».

Кредит рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» показує суму платежів, які надійшли на рахунки підприємства в банківських установах, у касу, та на інші види розрахунків.

Цей рахунок є активний, і те, що підприємство закриває заборгованість покупців (Кт. Рахунку 36) перед тим як відобразило її продажну вартість є неправильним веденням обліку.

Тому з метою правильності і коректності ведення бухгалтерського обліку попередньої оплати і уникнення негараздів, помилок у ньому потрібно використовувати рахунок 371 «Розрахунки за виданими авансами» і рахунок 681 «Розрахунки за авансами одержаними».

Видано аванс постачальникам

ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ, ЦІННИХ ПАПЕРІВ І РОЗРАХУНКОВО-КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН

9.4. Облік розрахунків з постачальниками, підрядчиками та покупцями

Розрахунки з постачальниками та підрядчиками, залежно від того, проводилась попередня оплата чи оплата після отримання продукції (товарів, робіт, послуг) відображаються за кредитом рахунків грошових коштів та дебетом субрахунку 371 “Розрахунки за виданими авансами” (авансова оплата) чи 631 ’’Розрахунки з вітчизняними постачальниками” (якщо оплата здійснюється після отримання продукції, робіт, послуг).

Для розрахунків з покупцями, при попередньо сплачених ними авансах, використовують субрахунок 681 “Розрахунки за авансами одержаними, або 361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями”, якщо оплата здійснюється після передачі продукції, робіт, послуг.

Слід зазначити, що заборгованість постачальникам має погашатись у строки визначені договором, а в разі, коли у договорі строк не вказаний — за першою вимогою постачальника. Якщо покупець прострочив виконання грошового зобов’язання, він повинен сплатити інфляційні та не менше 3 % річних за строк прострочення, якщо інше не встановлено договором (ч. 2 ст. 625 ЦКУ).

При розрахунках з покупцями можуть виникати ситуації, коли покупець неспроможний сплатити свою заборгованість, а тому в продавця можуть виникати збитки. Для покриття таких збитків продавець формує резерв сумнівних боргів. Основні вимоги до визнання та оцінки резерву сумнівних боргів викладені в П(с)БО 10 “Дебіторська заборгованість”.

Облік резервів за сумнівною дебіторською заборгованістю, щодо якої є ризик неповернення ведеться на рахунку 38 “Резерв сумнівних боргів”. За кредитом рахунку 38 відображається створення резерву сумнівних боргів у кореспонденції з рахунками обліку витрат, за дебетом — списання сумнівної заборгованості в кореспонденції з рахунками обліку дебіторської заборгованості або зменшення нарахованих резервів у кореспонденції з рахунком обліку доходів.

Величина резерву сумнівних боргів визначається за одним із методів:

— застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості;

— застосування коефіцієнта сумнівності.

За методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості величина резерву визначається на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів.

За методом застосування коефіцієнта сумнівності величина резерву розраховується множенням суми залишку дебіторської заборгованості на початок періоду на коефіцієнт сумнівності, який може розраховуватися такими способами:

— визначення питомої ваги безнадійних боргів у чистому доході;

— класифікації дебіторської заборгованості за строками непогашення;

— визначення середньої питомої ваги списаної протягом періоду дебіторської заборгованості у сумі дебіторської заборгованості на початок відповідного періоду за попередні 3—5 років.

Визначена на основі класифікації дебіторської заборгованості величина сумнівних боргів на дату балансу становить залишок резерву сумнівних боргів на ту саму дату.

Аналітичний облік на рахунку 38 “Резерв сумнівних боргів” ведеться в розрізі боржників та за строками непогашення дебіторської заборгованості.

Дані про розрахунки з покупцями, постачальниками та руху резерву сумнівних боргів накопичують у журналі-ордері 3 (розділ І Журналу 3. Облік розрахунків за товари, роботи, послуги, інших розрахунків і резерву сумнівних боргів (за кредитом рахунків 16, 34, 36, 37, 38, 51, 62, 63, 68)).

Основні проводки, пов’язані з рахунком 38, наведено в табл. 9.3.

Видано аванс постачальникам

Підприємство може одержувати аванс від покупців у рахунок гчнйбутніх поставок продукції або здійснювати авансові платежі постачальникам та підрядникам.

Розрахунки по авансах виданих обліковують на субрахунку ,371 «Розрахунки за виданими авансами». По дебету субрахунку 371 відображають видачу авансу, а по кредиту його зарахування. .Запаси роблять у такому порядку:

1) видано аванс постачальнику або підряднику: дебет субра­хунку 371, кредит рахунку 31 «Рахунки в банках»;

2) одержано від постачальника виробничі запаси: дебет рахун­ку 20 «Виробничі запаси», кредит рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»;

3) зараховано раніше виданий аванс постачальнику: дебет ра­хунку 63 і кредит субрахунку 371.

Розрахунки за авансами одержаними обліковують на субрахунку 681 «Розрахунки за авансами одержаними». При одержанні авансів під поставку матеріальних цінностей або під виконання робіт, а також суми попередньої оплати покупцями і замовниками рахунків постачальників за продукцію і виконані роботи запис роблять по дебету рахунку 31 і кредиту субрахунку 681. При зарахуванні одержаного авансу: дебет субрахунку 681 і предит рахунку 36.

З метою спрощення обліку авансів, на нашу думку, не доцільно никористовувати субрахунки 371 і 681. В такому випадку видані г« одержані аванси можна відносити безпосередньо на рахунки 63 і 36 відповідно.

Приклад. Одержано аванс від покупця в сумі 20 000 грн: дебет рпхунку 31 і кредит рахунку 36; у рахунок авансу відвантажено продукцію покупцю в сумі 30 000 грн: дебет рахунку 36 і кредит рахунку 70 «Доходи від реалізації».

Якщо такі записи відбулися в одному звітному періоді, то ми ниводимо залишок у звичайному порядку, який буде по дебету рахунку 36 у сумі 10 000 грн (30 000 – 20 000 = 10 000). Він відоб­ражається в активі балансу в складі дебіторської заборгованості.

Якщо одержаний аванс від покупця залишиться непогашеним протягом звітного періоду, то це буде залишок по кредиту рахун­ку 36. Але ж рахунок 36 активний. Тому умовно можна вважати кредитовий залишок авансом одержаним, який відображається по відповідній статті пасиву балансу (рядок 540). Аналогічно можна вчинити і з виданими авансами.

Такий облік дозволяє відкрити на конкретного покупця або пос­тачальника лише один аналітичний рахунок, на якому контролю­вати стан заборгованості, що значно спрощує облікову роботу.

Бухгалтерські записи (проводки) – прості та складні

Залежно від кількості кореспондуючих рахунків бухгалтерські проводки бувають простими і складними.

Проста проводка –це проводка, в якій кореспондують між собою тільки два рахунки, тобто один рахунок дебетується, а інший кредитується на одну і ту ж суму.

Приклади простих проводок:

Ø надійшла готівка в касу з поточного рахунку (в касі грошові кошти збільшуються, на поточному рахунку зменшуються: Дт 301 Кт311; задіяні два рахунки – 301 «Каса» і 311 «Рахунки в банках»);

Ø отримано основні засоби від постачальника ( кількість і сума основних засобів збільшується, при цьому збільшується заборгованість перед постачальником: Дт 10 Кт 63; задіяні два рахунки – 10 «Основні засоби» і 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»);

Ø видано готівку працівнику для придбання канцтоварів ( готівка в касі зменшується, при цьому виникає заборгованість підзвітної особи за одержаний аванс: Дт 372 Кт 301; задіяні два рахунки – 301 «Каса» і 372 «Розрахунки з підзвітними особами»).

Складна проводка– цебухгалтерська проводка, у якій один рахунок дебетується, декілька кредитується на загальну суму, або навпаки — один кредитується, а декілька дебетуються на загальну суму.

Приклади складних проводок:

Ø з каси виплачено заробітну плату в сумі 10 000 грн. та видано аванс підзвітній особі 200 грн. У касі грошові кошти зменшуються на суму 10 000 + 200 = 10 200 грн., при цьому зменшується заборгованість перед працівниками по розрахунках за заробітною плату на суму 10 000 грн. і збільшується заборгованість підзвітної особи на суму 200 грн.:

Дт 661 – 10 000 грн. Кт 301 – 10 000 грн.

Дт 372 – 200 грн. Кт 301 – 200 грн.

Отже, задіяні три рахунки – 301 «Каса», 661 «Розрахунки за заробітною платою» і 372 «Розрахунки з підзвітними особами». Рахунок 301 кредитується, а рахунки 661 і 372 кредитуються.

Ø перераховано з поточного рахунку постачальнику за матеріали 5 000 грн. та податки до бюджету 2 000 грн. На поточному рахунку грошові кошти зменшуються на суму 5 000 + 2 000 = 7 000 грн., при цьому зменшується заборгованість перед постачальником на суму 5 000 грн. та перед бюджетом на суму 2 000 грн.:

Дт 63 – 5 000 грн. Кт 311 – 5 000 грн.

Дт 64 – 2 000 грн. Кт 311 – 2 000 грн.

Отже, задіяні три рахунки – 311 «Рахунки в банках», 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» і 64 «Розрахунки за податками й платежами». Рахунок 311 кредитується, а рахунки 63 і 64 дебетуються.

Облік розрахунків з покупцями та замовниками на підприємстві

Зміст господарської операції

1. Відображено дохід від реалізації продукції

2. Нараховано ПДВ

3. Списана собівартість реалізованої продукції

4. Надійшли кошти за реалізовану продукцію

5. Віднесено дохід від реалізації на фінансові результати

6. Віднесено собівартість реалізованої продукції на фінансові результати

Облік розрахунків з різними дебіторами

У процесі діяльності підприємства виникає поточна заборгованість, яка не пов’язана з реалізацією товарів, робіт та послуг. Для обліку розрахунків за поточною дебіторською заборгованістю з різними дебіторами за авансами виданими, нарахованими доходами, за претензіями та іншими операціями використовується рахунок 37 „Розрахунки з різними дебіторами”, який має наступні субрахунки:

371 „Розрахунки за виданими авансами”

372 „Розрахунки з підзвітними особами”

373 „Розрахунки за нарахованими доходами”

374 „Розрахунки за претензіями”

375 „Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків”

376 „Розрахунки за позиками членам кредитних спілок”

377 „Розрахунки з іншими кредиторами”.

Аналітичний облік на субрахунках ведеться за кожним дебітором, за видами заборгованості, термінами її виникнення та погашення.

Розрахунки за виданими авансами

Дебіторська заборгованість за виданими авансами — сума авансів, наданих іншим підприємствам у рахунок наступних платежів. Для обліку розрахунків за авансами, виданими іншим підприємствам, використовується субрахунок 371 „Розрахунки за виданими авансами”.

за Дт Рахунок 371 ”Розрахунки за виданими авансами” за Кт

Видані аванси постачальникам і підрядникам

301 Видано аванс представнику постачальника (підрядника) готівкою

311 Перераховано з поточного рахунку аванс постачальнику (підряднику)

714 Нараховано позитивну курсову різницю за авансами, наданими в іноземній валюті

Зарахування заборгованості за отримання товарів (робіт, послуг)

15 Прийнято необоротні активи в частині перерахованого авансу

631 Відображено зарахування заборгованостей по виданих авансах

944 Відображено суму виданих, але не повернених авансів як сумнівні борги

Это интересно:

  • Приказ о отпуске за свой счет образец в украине Приказ об отпуске без сохранения заработной платы (за свой счет): образец на 2018 год Сотрудник организации в 2018 году перед в отдел кадров заявление на отпуск за свой счет. Он понимает, что такие отпуска могут […]
  • К кому встать на учет по беременности пенза Советы будущим мамам: где и когда встать на учет по беременности? Беременность – особое, трепетное событие в жизни абсолютно каждой женщины, неважно даже, была она случайной либо запланированной. Беременная женщина обязательно […]
  • Трудовой кодекс на госслужбе Для госслужащих могут установить свои критерии специальной оценки труда Правительство РФ представило Президенту РФ доклад о результатах мониторинга правоприменения в России за 2015 год 1 (подп. "б" п. 3 Указа Президента РФ от 20 […]
  • Регистрация автомобиль на ип На этом сайте можно заполнить и распечатать формы, документы и бланки для организаций и частных лиц. За последний месяц сайт посетили 311,603 человека, было создано 475,295 документов. Документы и бланки онлайн На этом сайте […]
  • Исковое заявление о защите прав потребителей возврат товара Исковое заявление о защите прав потребителя Обращение в суд с исковым заявлением о защите прав потребителя является действенным способом защитить свои права. Приобретенный товар оказался некачественным, заказанная работа […]
  • Ч 3 ст 151 апк рф Статья 151. Порядок и последствия прекращения производства по делу 1. О прекращении производства по делу арбитражный суд выносит определение. В определении арбитражный суд указывает основания для прекращения производства по […]
  • Как выписать из квартиры бывшего собственника Как выписать бывшего собственника, зарегистрированного по другому адресу? в договоре купли-продажи квартиры бывший собственник уже зарегистрирован по новому адресу в другом городе, но не снялся с регистрации в продаваемой […]
  • Гражданский кодекс рф статья 246 Гражданский кодекс рф статья 246 Законодательные акты, которые могут пригодиться при создании ТСЖ Распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности 1. Распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности, […]